Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
Ulas KAYAPINAR, Filomachi SPATHOPOULOU, Fadi SAFIEDDINE, Imad NAKHOUL, Seifedine KADRY
Öğretimde Tablet Kullanımı: Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
10.14689/ejer.2018.78.11

Problem Durumu: Kimi çalışmalar, eğitim ve öğretimde tablet kullanımının olumlu sonuçlar verdiğini gösterse de yüksek öğretimde, akademisyenlerin tablet bilgisayarı bir eğitim aracı olarak kabul edip etmeyecekleri konusu üzerine ampirik bir çalışma görülmemektedir. Bu durum, akademisyenlerin tablet kullanımını öğretim süreçlerine dahil etmelerini ve buna iliskin tutumlarını, düşünce ya da kaygılarını tartışılır hale getirmektedir. Yüksek öğretimde tablet kullanımına ilişkin alınacak kararların, akademisyenlerin tutumlarının ölçülerek bilinçli bir şekilde alınması mantıklı olacaktır. Söz konusu tutumların ölçülmesi için standart karşılaştırmalara olanak sağlayan bir ölçeğin geliştirilmesi uygun olacaktır.
Çalışmanın Amacı: Bu çalısmanın amacı, tablet bilgisayarların yüksek öğretimde bir eğitim aracı olarak kullanımına ilişkin akademisyen tutumlarının ölçülmesi amacıyla standart karşılaştırmalara olanak sağlayacak geçerli ve güvenilir bir ölçeğin geliştirilmesidir.
Yöntem: Denemelik maddelerin geliştirilme aşamasında beş uzman yargıcı katkıda bulunmuştur. Geliştirilen maddelerin yanıtlayıcıları dünya çapında 152 gönüllü akademisyenden oluşmaktadır. Ölçeğin geçerliğine kanıt oluşturmak için madde toplam test korelasyon katsayıları SPSS16.0 kullanılarak hesaplanmıştır. Örneklem yeterliğinin ölçülmesi için Kaiser-Meyer Olkin katsayısı hesaplanmış, maddelerin faktör yüklerinin hesaplanması için ise temel bileşenler analizi yapılmıştır. Faktörlerin faktör yapılarına uygunlugunu sınamak amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıstır. Ölçeğin güvenirliğinin ölçülmesi için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır.
Bulgular: Madde analizi sonucunda 20 maddelik, toplam varyansın yüzde 71.85’ini açıklayan ve Eigen değerleri 14.286, 2.378 ve 2.019 olan 3 faktörlü bir ölçek elde edilmistir. Madde geçerlik düzeyleri .43 ile .65 arasinda değismektedir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .88’dir.
Sonuçlar ve Öneriler: Sonuçlar, ülke ya da kurum bazında köklü kararlar almadan önce, tablet kullanımına ilişkin tutumların geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçülebilmesini sağlayacak bir ölçek ortaya koymuştur. Geliştirilen ölçeğin, ulusal ya da uluslararası düzeyde akademisyen tutumlarının ölçülmesinde ve standart karşılaştırmaların yapılmasında büyük ölçekli kullanımı önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Tablet, tutum, ölçme, geçerlik güvenirlik.

392 Görüldü
2018 Sayı 78

Indexed By

 
#
Tamam