Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
Sukru ADA
Ortaöğretimde Yönetici ve Öğretmenlerin Stratejik Yönetimde Karşılaştıkları Sorunlar
10.14689/ejer.2018.78.8

Problem Durumu: Türkiye’de ilk ve orta dereceli okullarda yasal bir zorunluluk olarak yapılan stratejik planlama ve uygulama çalışmaları okulun amaçlarını gerçekleştirmede, etkili okul gelişiminde stratejik yönetimin önemli bir aracıdır. Stratejik yönetim ve stratejik planlamaya ilişkin yönetici ve öğretmenlerin algısı, tutumları, yaşadıkları güçlükler ile ilgili yapılan araştırmalar, stratejik yönetim sürecinin daha etkili uygulanmasında büyük öneme sahiptir. Yüksek başarıyı ve eğitimde kaliteyi hedef alan stratejik planların yönetim sürecinde karşılaşılan güçlüklerin kaynağını tespit etmek ve çözüm yolları geliştirmek mevcut stratejik planların süreç içerisinde iyileştirilmesinde paydaşlara kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.
 Araştırmanın Amacı: Ortaokullarda çalışan yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlamaya ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada şu sorulara cevap aranmaktadır.
1. Ortaokul yöneticilerinin stratejik planlama düşüncesine ilişkin algıları nasıldır?
2. Stratejik plan algısı ortaokul yöneticilerinin kıdemlerine göre farklılaşmakta mıdır?
3. Ortaokul öğretmenlerinin stratejik planlama ilişkin algıları nasıldır?
4. Stratejik plan algısı ortaokul öğretmenlerinin kıdemlerine göre farklılaşmakta mıdır?
5. Ortaokul yönetici ve öğretmenlerinin stratejik planlama algıları, yönetici ve öğretmenlere göre farklılaşmakta mıdır?
Araştırmanın Yöntemi: Nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseninde yürütülen araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum il merkezinde görev yapan ve seçkisiz örneklem yöntemi ile belirlenmiş 88 yönetici ve 295 öğretmen öğretmende oluşturmaktadır. Veri Analizi: Araştırma sonucunda elde edilen veri ve bilgiler, amaçlar doğrultusunda SPSS22.0 programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde Yüzde, Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Çarpıklık (Skewness) ve Basıklık (Kurtosis), T-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır.
Araştırmanın Bulguları: Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenlerin stratejik yönetime yönelik algılarına ilişkin dağılımlar incelendiğinde stratejik uygulama sürecinde rol paylaşımında en etkin rolün okul yönetimine ait olduğu yönünde ortak bir algının olduğu tespit edilmiştir. Yöneticilerin stratejik planlama algılarına ilişkin dağılımlarda en düşük puanlar planlama konusunda yeterli eğitim almadıkları yönünde olmasına rağmen yöneticiler, stratejik planlama hakkındaki bilgi düzeyleri boyutundaki algı ortalamaları açısından kendilerinin yeterli bilgi düzeyine sahip olduklarını belirtmektedirler. Yöneticilerin stratejik planlama hakkındaki olumsuz tutum düzeyleri ile ilgili görüşleri incelendiğinde yöneticiler stratejik planlama hakkında olumsuz düşüncelerinin olmadığı, stratejik planlama uygulama süreci rol paylaşımı hakkındaki tutum düzeylerine ilişkin görüşleri orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yöneticilerin stratejik planlamaya olan inançları hakkındaki tutum düzeyleri ile ilgili görüşleri incelendiğinde yöneticiler stratejik planlamaya olan inançlarının olumlu yönde olduklarını belirtmektedirler.
Araştırmanın Sonuçları ve Öneriler: Ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlamaya ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın bulguları stratejik planlama konusunda paydaşların ortak anlayış içinde ve tam katılımlı hareket etmediklerini göstermektedir. Yapılan araştırmada okul yöneticileri ve öğretmenler stratejik planlamaya yönelik olumlu bir algıya sahip olup stratejik planlama çalışmalarında en etkin rolün okul yönetimine ait olduğunu düşünmektedirler. Araştırmaya katılan yönetici ve öğretmenler, stratejik planlama ve uygulama çalışmalarına ilişkin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları yönünde kendilerini değerlendirmektedirler. Stratejik yönetimde karşılaşılan sorunlara ilişkin yöneticilerin algı düzeyi kıdemlerine göre farklılık göstermezken öğretmenlerin stratejik planlamaya yönelik algıları kıdemlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Araştırmada ortaya çıkan bu sonuçlar ışığında il milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulmuş bulunan ARGE ya da stratejik planlama ekibinin dışında her an okulların stratejik planlama etkinlikleriyle ilgilenecek uzman personelin okullarda durum tespitinde bulunulabilir. Okul yöneticilerinden başlanarak okullardaki stratejik planlama ve okullarda bu konuda daha bilgili olanların öğretmenlere çeşitli konferans, seminer, hizmet içi eğitim yoluyla stratejik planlama bilgisi ve inancı artırılabilir. Okullarda amaçlara uygun bir şekilde stratejik planlama ekipleri ve stratejik planlama üst kurulları kurulmalı ve etkin bir şekilde çalıştırılmalı. Eğitim Örgütlerinde stratejik planlama uygulamalarına katılıp özverili bir şekilde çalışan personeller ek ödeme ya da özlük haklarında iyileştirme gibi araçlarla ödüllendirilebilir. Okullarda velilerinde stratejik planlama uygulamalarına katılmaları sağlanıp deneyim ve görüşlerinden yararlanılabilir. Katılımcı veya işbirliğine dayalı stratejik düşünmeyi teşvik eden katılımcı liderlik stratejileri bağlamında stratejik planlama yaklaşımları geliştirilebilir.

Anahtar Sözcükler:
Strateji, stratejik yönetim, stratejik planlama, okul yöneticisi, öğretmen, ortaöğretim.

344 Görüldü
2018 Sayı 78

Indexed By

 
#
Tamam