Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
Ahmet Sukru OZDEMIR , Muhammet SAHAL
Problem Kurma Yaklaşımı ile İşlenen Tam Sayılar Konusunun Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Matematik Tutumlarına Etkisi
10.14689/ejer.2018.78.6

Problem Durumu: Ülkemizde 2006 yılından itibaren yapılandırmacı eğitim yaklaşımı benimsenmiştir. 2013 yılında yenilenen matematik programı ortaokul seviyesinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum sürekli gelişme içinde olan matematik eğitimini de olumlu etkilemiştir. Bunun yanı sıra başka gelişmeler de yaşanmış ve hiçbir zaman kaydedilen ilerlemeler yeterli görülmemiştir.
Uluslararası düzeyde yapılan sınavlara ülkemiz de katılmaktadır. 2006’da, ülkemizde yapılan PISA sonuçlarına göre, matematik performansında erkekler 427 puan alırken, kızlar 421 puan almıştır (OECD, 2006). 2009’daki sınavda erkekler 451 puan alırken kızlar 441 puan almışlardır (OECD, 2009). 2012 yılındaki sınavda ise matematik performansında erkekler 452 puan alırken, kızlar 444 puan almıştır (OECD, 2012). Kaydedilen sonuçlara göre bütün yıllarda alınan bu puanlar Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD ortalamasının altında kalmaktadır. Yıllara göre kısmen ilerleme kaydedilse de bu ilerlemelerin yeterli olmadığı açıktır.
Programdaki hedeflere ulaşmada başarı elde etmek için hiç kuşkusuz en büyük görev öğretmenlere düşmektedir. Matematik eğitimcilerine geleceği şekillendirmede büyük görevlerin düştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü Ersoy (2005) geçen yüzyılda bilim ve teknolojideki ilerlemelerin ve gelişmelerin temel belirleyicisinin matematik olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden öğretmenlerin her an değişim halinde olan yaşama ayak uydurmaları elzemdir. Öğretmenlerin öğretim programının hedefleri doğrultusunda sorgulayan, kendini geliştirmeye açık olan, matematiğin değerini anlayan ve takdir eden, kavramlar arası ilişkilere hâkim olan, öğrenmeyi öğrenen öğrenci yetiştirmeyi amaç edinmeleri gerekir.
Öğrenciyi, problem çözme becerilerini geliştirmek suretiyle gerçek hayata hazırlamak eğitim sistemimizin amaçları arasındadır. Programda problem çözme ortaokul matematik eğitiminin her aşamasında önemli görülmüş, bu becerinin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir (MoNE, 2013). Çünkü problemler yoluyla öğretim öğrencilerin kavramları içselleştirmesine ve becerilerini geliştirmesine yardımcı olmaktadır (Akay, Soybaş ve Argün, 2006). Uyguladığımız programda hayli önemli olan problem nedir? Problem, açık sorular içeren, kişinin ilgisini çeken ve kişinin bu soruları cevaplamak için yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip olmadığı durumdur (Blum ve Niss, 1991).
Araştırmanın Amacı: Problem kurmayla ilgili yapılan çalışmaların kurulan problemlerin niteliği, problem kurmanın başarıya ve tutuma olan etkisi, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının problem kurma becerilerini belirlemeye yönelik olduğu görülmüştür. Problem kurma etkinliklerinin özel konuların öğretiminde kullanılmasına yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma için problem kurma yaklaşımının tam sayılar öğretimi üzerindeki etkisi merak konusu olmuştur. Bu araştırmacının amacı 6. sınıf tam sayılar konusunun problem kurma yaklaşımıyla işlenmesi sonucunda öğrencilerin yine tam sayılar akademik başarılarında ve matematik tutumlarında kayda değer bir gelişme olup olmadığını araştırmaktır. Bu yönüyle de çalışmanın araştırmacılara ve alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Yöntemi: Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı karma yöntem benimsenmiştir. Çalışmanın nicel boyutunu ön-test son-test kontrol gruplu deneme modeli oluştururken, nitel boyutunda ise gözlem metodundan ve öğrenci çalışma kağıtlarının içerik analizinden yararlanılmıştır. Gönüllülük esasına göre seçilen 34 deney ve 35 kontrol grubu olmak üzere toplamda 69 katılımcı araştırmanın çalışma grubunu oluşmaktadır.
Araştırmanın Bulguları: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre deney ve kontrol gruplarının akademik başarıları ve matematik tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı; uygulama sonrasında ise deney ve kontrol gruplarının akademik başarıları arasında deney grubu lehine anlamlı fark olduğu, matematik tutumlarında ise aralarında anlamlı bir fark olmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Yapılan gözlemler neticesinde problem kurma yaklaşımının sınıf içinde tatlı bir rekabet oluşturduğu ve katılımı nispeten artırdığı görülmüştür. Ayrıca öğrenci çalışma kağıtlarından katılımcıların problem kurma becerilerinin geliştiği, hatalarını fark ettikleri ortaya çıkmıştır.
Sonuç ve Öneriler: Araştırmanın sonuçları doğrultusunda problem kurma yaklaşımının tam sayılar konusundaki akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği, öğrencilerin matematik tutumları üzerinde kayda değer bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Çalışmadan ulaşılan sonuçlara göre problem kurma, yapısına uygun konularda ders içi ve ders dışı etkinlikler için matematik eğitimcilerine önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, problem kurma, problem çözme, tam sayılar öğretimi.

410 Görüldü
2018 Sayı 78

Indexed By

 
#
Tamam