Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
Kubra BAGCI, H. Eray CELIK
Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemini Kullanmaya Devam Etme Niyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi
10.14689/ejer.2018.78.3

Problem Durumu: Bu çalışmada, Yüzüncü Yıl Üniversitesi web tabanlı uzaktan eğitim sistemi ile formasyon eğitimi alan öğrenciler örneğinde bu sistemi kullanmaya devam etme niyetini etkileyen faktörler yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmiştir.
Araştırmanın Amacı: Çalışmada yer alacak yapılar detaylı bir literatür taraması sonucunda belirlenmiş ve birçok bileşeni bir arada bulunduran web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinin karmaşık yapısı çözümlenmeye çalışılmıştır. Kullanılacak modelin belirlenmesinde Teknoloji Kabul Modeli (TAM, Technology Acceptance Model) ve Onaylanmayan Beklentiler Kuramı’ ndan (EDT, Expectancy Disconfirmation Theory) faydalanılmış ve geniş kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Sonuç olarak bir web tabanlı uzaktan eğitim sistemini kullanmaya devam etme niyetinin algılanan kalite, algılanan kontrol, algılanan kullanılabilirlik yapılarından dolaylı olarak ve memnuniyet yapısından direk etkilendiği belirlenmiştir.
Araştırmanın Yöntemi: Araştırmanın iki aşaması mevcuttur. İlk aşamada konuyla ilgili literatür taraması yapılarak izlenecek yol ve kavramsal çerçeve belirlenmiş ikinci aşamada araştırma modelinin hipotezleri belirlenip veriler toplanmıştır. Verilerin toplanmasında ölçme aracı uygulanması yöntemi kullanılmıştır. Ölçme aracı formu geçerliliği ispatlanmış birçok ölçeğin birleşiminden oluşmaktadır. Ölçme aracında yer alan maddelerin Türkçe ’ye adaptasyonunda eğitim bilimleri alanında uzman kişilerden görüşler alınmış ve ayrıca gerektiği noktada çeviri konusunda da destek alınmıştır. Her bir alt ölçeğin güvenilirliği Cronbach’s Alfa katsayıları incelenerek test edilmiş daha sonra yapısal eşitlik modeli (SEM) yardımıyla, ileri sürülen teorik modele bağlı nedensel ilişkilerin analizi yapılmıştır. Ölçeklerin güvenilirliğinin ve ölçüm araçlarının içsel tutarlılığının test edilmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biri olan Cronbach’s α katsayısından yararlanılmıştır. Algılanan kalite yapısının güvenilirliği Cronbach’s α katsayısı hesaplanarak belirlenmiştir. Algılanan kalite yapısı için 0.888, Algılanan kullanılabilirlik 0,839, Algılanan kontrol 0,880 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler her bir yapının yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.
Araştırmanın Bulguları: Path katsayıları anlamlı bulunmuştur ve hipotezler doğrulanmıştır. Bir e-öğrenme sisteminde algılanan kalitede meydana gelen 1 birimlik artış algılanan kontrolde 0.99 birim artışa sebep olacaktır. Aynı şekilde algılanan kalitede meydana gelen 1 birimlik artış algılanan kullanılabilirlikte 0.96 birim artışa sebep olacaktır, algılanan kullanılabilirlikte meydana gelen 1 birimlik artış memnuniyette 0.90 birimlik artışa sebep olacaktır ve son olarak memnuniyette meydana gelen 1 birimlik artış kullanmaya devam etme niyetinde 0.93 birim artışa sebep olacaktır. Belirlilik katsayıları (

482 Görüldü
2018 Sayı 78

Indexed By

 
#
Tamam