Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
Zeynep Meral TANRIOGEN
4. Endüstri Devriminin Türk Eğitim Sistemi Üzerine Olası Etkileri
10.14689/ejer.2018.77.9

Problem Durumu: Endüstriyel devrimler sonrası ülkeler küresel boyutta yaşanan değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmış ve bazı stratejiler geliştirmişlerdir. Almanya'da gündeme gelen dördüncü endüstri devrimi de bu stratejilerden birinin adıdır.Önceki endüstri devrimleri; insanoğlunu hayvan gücü kullanımından özgürleştirmiş, büyük miktarlarda üretimi mümkün kılmış ve milyonlarca insana dijital olanakları ulaştırmıştır. Ne var ki dördüncü endüstri devrimi esasen farklıdır. Öyle bir devrimin başlangıcında oluduğumuz öngörülmektedir ki bu temel olarak bizim yaşama şeklimizi, işimizi ve diğerleriyle kurduğumuz ilşetişimimizi değiştirecektir. Yeni icat edilen teknolojilerin geliştirilmesi ve adaptasyonu etrafındaki köklü belirsizlikler, bunların karmaşıklığı ve sektörler arasındaki bağlantı eksikliği global toplumun –hükümetler, işletmeler, üniversiteler ve sivil toplumlar- tüm paydaşlarının ortaya çıkan yeni eğilimleri daha iyi anlamak için birlikte çalışma sorumluluğuna sahip olmaları gerektiğini düşündürmektedir. Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu, Ulusal Tez Merkezi’nde, Eğitim ve Öğretim başlığı altında 2014 ve 2017 yılları arasında tarama yapıldığında Schwab (2016) tarafından tanımlanmış Endüstri 4.0’ın sekiz karakteristik özelliğinden üçü “artırılmış gerçeklik, bulut ve büyük veri” hakkında araştırma yapıldığı tespit edilmiştir. Siber güvenlik ile ilgili diğer alanlarda (adli tıp, uluslararası ilişkiler vb.) çalışmalar yapılmış fakat eğitim ve öğretim başlığı altında bir çalışmaya rastlanmamıştır. Nesnelerin interneti, özerk robotlar, siber fiziksel sistemler, vertical and horizontal integrations ile ilgili eğitim ve öğretim alanı da dahil olmak üzere hiçbir alanda yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Araştırmanın cevap aranan soruları: 

1-Katılımcıların algılarına göre Endüstri 4.0’ın eğitim sistemi üzerine olası etkileri nelerdir?
2-Katılımcıların algılarına göre Endüstri 4.0’ın sekiz karakteristik özelliği ile eğitim sisteminin hangi özellikleri arasında ilişki kurulmuştur?

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı Endüstri 4.0’ın Türk Eğitim Sistemi üzerine olası etkilerini; müdürlerin, müdür yardımcılarının, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının görüşlerine göre ortaya koymaktır.

Araştırmanın Yöntemi: Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde olup, bütüncül tekli durum çalışmasıdır. Araştırmada çalışma grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden maximum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu amaçla çalışma grubu eğitim sisteminde çalışan deneyimli müdür, müdür yardımcısı, öğretmenler ile henüz öğretmenlik mesleğinde deneyimi olmayan öğretmen adaylarından oluşturulmuştur. Araştırmanın verileri rastgele seçilen 2016- 2017 öğretim yılında Denizli’de görev yapmakta olan 15 müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve 2016-2017 öğretim yılı Bahar döneminde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’ne devam etmekte olan 18 öğretmen adayından odak grup görüşmesi yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sırasında Endüstri 4.0’ın sekiz anahtar kavramı katılımcılara açıklanmış ve bu anahtar kavramların Türk Eğitim Sistemine olası etkilerinin neler olabileceği sorulmuştur. Daha sonra katılımcıların cevapları kategorize edilmiştir.

Araştırmanın Bulguları: Öğretmen adaylarının Endüstri 4.0’ın eğitim sistemine olası etkileri ile ilgili okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlere göre tahminleri daha fazla olmuştur. Katılımcılar Endüstri 4.0’ın eğitim sistemine olası etkilerine ilişkin daha çok olumlu yönde görüş bildirmişlerdir. Katılımcılar Endüstri 4.0’nun sekiz karakteristik özelliğinin eğitim sistemine olası etkilerine ilişkin sırasıyla en çok akademik başarı, okulun yapısı, toplumun geleceği ve öğretmenlik mesleği hakkında tahminlerde bulunmuşlardır. Katılımcıların Endüstri 4.0’ın akademik başarı üzerine olumlu etkisine ilişkin görüşlerinin Nesnelerin İnterneti’nde yoğunlaştığı Büyük Veri ve Siber Fiziksel Sistemler’in de takip ettiği görülmektedir. Katılımcıların okulun yapısının etkileneceği ve değişeceğine ilişkin görüşlerinin daha çok Nesnelerin İnterneti ve Büyük Veri için ortaya çıktığı görülmektedir. Toplumun geleceğine ilişkin tahminlerin ise Özerk Robotlar ve Siber Güvenlik için gözle görülür bir şekilde arttığı tespit edilmiştir. Katılımcıların öğretmenlik mesleğinde ortaya çıkabilecek değişimlere ilişkin görüşlerinin Özerk Robotlar ve Siber Fiziksel Sistemler’de toplandığı görülmektedir. Katılımcılar Endüstri 4.0’ın eğitime olumsuz etkilerini de görmektedir. Bu görüşlerin daha çok Siber Fiziksel Sistemler, Özerk Robotlar ve Siber Güvenlik için ifade edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca katılımcılar Endüstri 4.0’ın, sekiz karakteristik özelliğinin eğitim sisteminde iletişimin etkililiğini artıracağına ilişkin de görüş bildirmişlerdir. Siber fiziksel sistemler ve Dikey-Yatay bütünleşme okuldaki iletişimin etkililiği ile ilgili en fazla görüş bildirdikleri iki özellik olmuştur. Katılımcıların diğer görüşlerine göre değerler eğitimi ve empati becerisini geliştirmek hiç olmadığı kadar kolay olacak. Fırsat eşitliği sağlanabilecek, dünya nüfusu azalacak, geçmişe ve elektriksiz hayata özlem artacaktır.  

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Bu araştırmada müdürlerin, müdür yardımcılarının, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerine göre Endüstri 4.0’ın Türk Eğitim Sistemi üzerine olası etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Katılımcılar ındustry 4.0’nun 8 characteristic özelliğinin eğitim sistemine olası etkilerine ilişkin sırasıyla en çok akademik başarı, okulun yapısı, toplumun geleceği ve öğretmenlik mesleği hakkında tahminlerde bulunmuşlardır. Öğretmen adaylarının ındustry 4.0 nun eğitim sistemine olası etkileri ile ilgili okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlere göre tahminlerinin sayıca daha fazla olduğu görülmüştür. Katılımcılar Industry 4.0’nun eğitim sistemine olası etkilerine ilişkin daha çok olumlu yönde görüş bildirmişlerdir. Katılımcıların tahminlerine göre Endüstri 4.0’ın karakteristik özellikleri akademik başarıyı olumlu yönde etkileyecektir. Katılımcıların Endüstri 4.0’ın siber fizksel sistemler boyutuna ilişkin görüşleri simülasyonların öğretimi kolaylaştıracağı, öğretmenlik rolünün ve okul kavramının değişeceği yönünde olmuştur. Dikey-Yatay bütünleşme boyutu için katılımcıların görüşü okul sürecinde iletişimin hızlanacağı şeklinde olmuştur. Birbirlerinden farklı olarak şeffaf eğitim ve esnek sınıf yapısı üzerinde durmuşlardır. Şeylerin interneti boyutunda katılımcılar okuldaki iletişimin etkililiği ve yazılı sınavların son bulacağı konusunda görüş birliğine varmışlardır. Özerk robotlar boyutunda bazı meslek gruplarının ortadan kalkacağı ve yaratıcılığa olan ihtiyaç konusunda ortak görüş bildirmişlerdir. Aday öğretmenlerin elektriksiz hayatın özleneceği, nüfusun düşeceği, nesnelerin robotlar tarafından tamir edileceği hiçbir şeyin atılmayacağı konusundaki görüşlerine literatürde rastlanmamasına karşın dikkat çekici bulunmuştur. Büyük veri ve analizi boyutuna ilişkin bilginin üretimi ve kullanışlı hala getirilmesi ortak görüş olarak ortaya çıkmıştır. Okulların ve ders kitaplarının varlığı konusundaki endişeleri dikkat çekici bulunmuştur. Bulut boyutuna ilişkin katılımcıların ortak görüşü öğrencilerin yüzsek düzeyde izlenebilirliği olmuştur. Arttırılmış gerçeklik boyutuna ilişkin ortak görüş öğretmenlerin zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak hızlı iletişim üzerinedir. Siber güvenlik boyutunda eğitim ve sosyal sistemler hakkındaki moral ve etik sorunlar ortak görüş olarak belirmiştir. Endüstri 4.0’ın sekiz karakteristik özelliğinin herbiri ile akademik başarı arasındaki ilişkiler anlaşılmaya çalışılmalıdır. Nesnelerin interneti, Siber Fiziksel Sistemler, Büyük veri ve analizi’nin öğrencilerin akademik başarılarına etkilerinin araştırmacılar tarafından ortaya konmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Okul kavramı ve Endüstri 4.0’ın karakteristik özellikleri arasındaki ilişkilerin gelecek araştımalarda çalışılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Özerk Robotlar, Nesnelerin İnterneti, Bulut, Büyük Veri ve Analizi, Artırılmış Gerçeklik.

2706 Görüldü
2018 Sayı 77

Indexed By

 
#
Tamam