Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
Ozgun OZMEN
Lise Öğretmenlerinin Koçluk Davranışlarına İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması
10.14689/ejer.2019.79.7

Araştırmanın Amacı:Bu araştırmada, Ankara ili kamu liselerinde görev yapan öğretmenlerin koçluk davranışlarını benimseme ve uygulama durumlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: Ankara ili kamu liselerinde görev yapan öğretmenlerin koçluk davranışlarını benimseme ve uygulama durumlarına ilişkin görüşleri, koçluğun dört boyutu olan, a) Etkin dinleme, b) Güçlü sorular sorma, c) Farkındalık yaratma, d) Öz değerlerine uygun seçimler yapmalarını sağlama boyutlarında nasıldır? Ankara ili kamu liselerinde görev yapan öğretmenlerin koçluk davranışlarını benimseme ve uygulama durumlarına ilişkin görüşleri, cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, branş, daha önce koçluk eğitim/konferansı ya da seminerine katılma durumu ve koçluk davranışını önemli görme durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?

Araştırmanın Yöntemi:Araştırmanın nicel verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen ‘‘Lise Öğretmenlerinin Koçluk Davranışlarına İlişkin Görüşleri’’ ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada nicel verilerin analizinde SPSS Paket Programı kullanılmıştır. Araştırmanın birinci amacına ilişkin analizler aritmetik ortalama, standart sapma ve frekans hesaplamalarıyla yapılmıştır. Araştırmanın ikinci alt amacına ilişkin olarak katılımcıların görüşlerinin cinsiyet, koçluk eğitimi, konferansı ya da seminerine katılma, koçluk davranışı göstermenin önemli görülme durumu ve eğitim durumu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların görüşlerinin yaş değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı Kruskal-Wallis analizi, branş değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ANOVA ile analiz edilmiştir. Manidarlık düzeyi .05 alınmıştır. Araştırmanın üçüncü alt amacına ilişkin olarak katılımcıların görüşleri için frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır.

Araştırmanın Bulguları: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, ölçeğin alt boyutlarını benimseme düzeylerine bakıldığında, kadın katılımcıların ve koçluk davranışı göstermenin önemli olduğunu düşünenlerin ölçeğin tüm alt boyutlarını benimseme düzeyleri daha yüksektir. 54 yaş üstü katılımcıların ise diğer yaş aralığındakilere göre farkındalık yaratma boyutunu benimseme düzeyi daha düşüktür. Bununla birlikte, meslek lisesi öğretmenleri sosyal bilimler, fen bilimleri ve yabancı dil branşındaki öğretmenlere göre öz değerlerine göre seçimler yapmalarını sağlama boyutunu benimseme düzeyinde daha olumlu düşüncelere sahiptirler. Ölçeğin alt boyutlarını uygulama düzeylerine bakıldığında, kadın öğretmenlerin etkin dinleme boyutunu uygulama düzeyi daha fazladır. Koçluk eğitimi, konferansı ya da seminerine katılan katılımcılar farkındalık yaratma boyutunu uygulama düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermektedir. Koçluk eğitimi, konferansı ya da seminerine katılanların ve koçluk davranışı göstermenin önemli olduğunu düşünenlerin öz değerlerine uygun seçimler yapmalarını sağlama boyutunu uygulama düzeyi daha yüksektir. Bununla birlikte meslek lisesi öğretmenlerinin sosyal bilimler, fen bilimleri ve yabancı dil branşındakilere göre, diğer branştaki öğretmenlerin (resim, müzik, beden eğt.vb.), sosyal bilimler, fen bilimleri ve yabancı dil branşındakilere göre, Türkçe-edebiyat ve matematik branşındaki öğretmenlerin ise fen bilimlerindeki öğretmenlere göre öz değerlerine uygun seçimler yapmalarını sağlama boyutunu uygulama düzeyinde anlamlı şekilde farklılık görülmüştür. Katılımcıların %97’si öğretmenlerin koçluk davranışı göstermelerinin önemli olduğunu belirtmişlerdir.

Araştırmanın Sonuçları ve Öneriler: Araştırma bulguları gösteriyor ki koçluk eğitimi, konferansı ya da seminerine katılmış olan öğretmenler koçluk becerilerini uygulayarak öğrencilerine fayda sağlamaktadırlar. Bu nedenle öğretmenlerin, alanında uzman kişilerce koçluk eğitimi almaları önerilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine koçluk eğitimlerini ekleyecek şekilde yeni yasal düzenlemeler yapmasının ve eğitim kurumlarında koçluk uygulamalarına yer verilmesinin, öğretmenlerin bireysel ve mesleki, öğrencilerin de akademik ve bireysel gelişimlerine olumlu katkı sağlayacağını söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler:Koçluk, koçluk eğitimi, eğitim koçluğu, öğretmen koçluğu, öğretmenlerin koçluk davranışları.

1351 Görüldü
2019 Sayı 79

Indexed By

 
#
Tamam