Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
Yucel CETIN , Seref MIRASYEDIOGLU , Erdinc CAKIROGLU
Teknolojiyle Zenginleştirilmiş Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Tutum ve Başarılarına Etki Sebeplerinin İncelenmesi
10.14689/ejer.2019.79.9

Problem Durumu: Anlamlı öğrenmeye elverişli koşullar sağlayan, görsellik, geri bildirim ve gözden geçirmeye imkân sunan öğretim teknolojisi ortamlarının öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanmasını sağlayan teknolojinin matematiği gerçek yaşamla ilişkilendiren PDÖ’ye entegrasyonu öğrencilerin daha iyi öğrenmeleri açısından önemlidir. Fakat teknoloji ve PDÖ’nün öğrenciler üzerindeki etki veya faydalarının tüm yönleriyle derinlemesine inceleyen çalışma pek bulunmamaktadır. Dolayısıyla, matematik öğretiminde PDÖ’nün ve teknoloji kullanımının matematik başarısına ve öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarına etkisinin altında yatan sebeplerin açığa çıkarılması matematik öğretimi açısından yararlı olacaktır.

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı Teknoloji Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamalarının (TPU)’nun öğrencilerin  matematiğe yönelik tutumları ve matematik başarıları üzerindeki etkisinin altında yatan sebepleri belirlemektir.

Araştırmanın Yöntemi: Büyük ölçekli bir doktora araştırmasının (Birinci Yazar, 2017) sadece nitel kısmına odaklanan bir durum çalışması olarak gerçekleştirilen buaraştırmada Öğrenci Görüşme Formu kullanılarak öğrencilerle gerçekleştirilen yazılı ve sözlü mülakatların analizleri yapılmıştır. Araştırmada çalışma grubu; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak birinci yazarın görev yaptığı, sınavla öğrenci alan ve eşit ağırlık alanında eğitim veren bir devlet lisesinde bulunan bir 9. Sınıfın öğrencileri seçilmiştir. Fonksiyonlar konusunun öğretiminde teknoloji destekli probleme dayalı öğrenme uygulamaları (TPU) adı altında problem çözme ve teknolojiyi kullanarak matematiğin günlük hayattaki yerini ve anlamını görebilecekleri bir içerikte birinci yazar tarafından hazırlanan 12 etkinlik, çalışma grubu öğrencilerine birinci yazar rehberliğinde uygulanmıştır. Çalışma grubu öğrencilerinin teknoloji destekli probleme dayalı öğrenme uygulamaları hakkında düşüncelerini ayrıntılı biçimde algılamak için birinci yazar tarafından uzman görüşleri doğrultusunda bir Öğrenci Görüşme Formu düzenlenerek 7 soru içerecek biçimde son şekli verilmiştir. Birinci yazar tarafından geliştirilen bu form kullanılarak önce öğrencilerin yazılı görüşleri alınmıştır. Daha sonra bu yazılı görüşler incelenerek kendini ifade edebilen, kız-erkek ve matematik başarısı dengeleri
gözetilerek bu öğrencilerden amaçlı örneklemeden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 12 öğrenci ile okulda özel bir odada mülakat yolu ile TPU hakkında detaylı görüşleri alınmıştır.

Araştırmanın Bulguları: Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile TPU’nun ilişkisi “Hoşlanma” ve “Kullanışlılık” alt boyutları bazında incelenmiştir. “Hoşlanma” boyutu ile TPU ilişkisini açıklayan sebepler aşağıda sıralanıp ilgili öğrenci görüşleri verilmiştir. TPU’nun hoşlanma boyutu ile ilişkisini açıklayan nedenler Grup Çalışması,  TPU’nun ders işleyişini kolaylaştırması, TPU’nun kişisel becerileri  eliştirmesi, kendi kendine öğrenmenin dersi akıcı kılması ve teknolojinin dersi ilgi çekici hâle dönüştürmesi olarak ortaya çıkmıştır. “Kullanışlılık” boyutunun uygulanan TPU ile ilişkisini açıklayan etmenler dersi öğrenme isteğini artırması, matematiği sevdirmesi ve matematiğin kullanışlılığını görmenin öğrencilere verdiği memnuniyet olarak ortaya çıkmıştır. TPU ile matematik dersi akademik başarısı ilişkisini açıklayan on etmen aşağıdaki başlıklar altındaki öğrenci görüşleriyle belirlenmiştir. TPU ile matematik dersi başarısı ilişkisini açıklayan etmenler; grup çalışması, grup çalışmasının öğrenme zorlukları, sözlü ifade etme, görsellik, teknolojinin kabullenilmemesi, teknolojiyle daha çok duyu organlarının kullanılması, günlük hayat uygulamalarının ilişki kurmada ve anlamada kolaylığa sebep olması, Keşfederek, uygulayarak öğrenmenin anlamlı ve hızlı olması, Teknolojinin sağladığı işleyiş kolaylığının zamanı üst seviyedeki düşünme becerilerinin geliştirilmesine kullanmaya imkân tanıması ve Kendi kendine öğrenme olarak belirlenmiştir.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Öncelikle çalışma grubunun öğrencileriyle yapılan yazılı ve yüz yüze görüşmeler, uygulanan TPU’nun öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarına etkisini nasıl açıkladığı incelenmiştir. Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile TPU’nun ilişkisinin incelendiği iki alt boyuttan biri olan Hoşlanma boyutu ile TPU ilişkisini açıklayan sebepler yukarıda belirtilen beş başlık altında, diğer alt boyut olan Kullanışlılık boyutunun uygulanan TPU ile ilişkisini açıklayan etmenler ise 3 başlık altında ncelenmiştir. Çalışmada öğrenci görüşlerinin incelendiği diğer bir boyut; TPU ile öğrencilerin matematik başarıları arasındaki ilişkidir. İncelenen öğrenci görüşleri sonucunda TPU ile matematik dersi başarısı ilişkisini açıklayan etmenler on başlık altında incelenmiştir.
Bu çalışmada öğrencilerin TPU’yu ilgi çekici, anlamlı ve eğlenceli buldukları belirlenmişti. Dolayısıyla, öğrenme motivasyonu, öğrenen bireyin, öğrenmeetkinliklerini anlamlı, ilgi çekici bulması ve bunlardan yarar sağlaması olarak düşünüldüğünde TPU’nun öğrenci otivasyonunu etkileyip etkilemediği bir motivasyon ölçeği kullanılarak nicel olarak da araştırılabilir. Bununla birlikte, öğrencilerin matematik dersi fonksiyon konusundaki başarıları ile TPU ilişkisini açıklayan bir etmenin teknolojinin kabullenilmemesi olduğu ve öğrencilerin teknolojiye adapte olmakta güçlükler yaşadıklarından uygulamaları benimseyemedikleri belirlenmişti. Bu yüzden TPU çalışması öncesinde öğrencilerin bilgisayar hazır bulunuşluk düzeyleri veya teknolojiye yönelik tutumları belirlenip teknolojinin öğrenciler üzerindeki etkisi teknoloji geçmişleriyle karşılaştırılarak irdelenebilir. Bu çalışma sadece fonksiyon konusuyla sınırlı olduğundan farklı matematik konularında ve farklı seviyelerdeki sınıflarda TPU benzeri uygulamalar kullanılarak tutum ve başarıya etki eden faktörler daha geniş bir yelpazede irdelenebilir. Bunun yanı sıra, çalışmamızda TPU’nun öğrenciler tarafından benimsendiği ve faydalı görüldüğü belirlenmişti. Bu yüzden TPU öğretmenlere veya öğretmen adaylarına ders verilip bu uygulamaları görev yaptıkları okullarda uygulamaları sağlanması öğrenciler açısından faydalı olabilir. Öğrenciler akılda kalıcılığa ilişkin görüşlerinde kendilerinin keşfederek, emek sarf ederek, günlük hayatta uygulayarak ve kullanarak kalıcı öğrenme gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. TPU’nun akılda kalıcılık sağladığı görüşü nicel olarak da araştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, Geogebra, Günlük hayat uygulamaları, Durum
çalışması.

883 Görüldü
2019 Sayı 79

Indexed By

 
#
Tamam