Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
Hakan ATILGAN
Kompozisyon Puanlarının Güvenirliği: Genellenebilirlik Kuramı Çalışması
10.14689/ejer.2019.80.7

Problem Durumu: Kompozisyonların puanlanmasında puanlayıcılar arasındaki bu farklılaşmaların ölçme hatalarına neden olması puanların tutarsızlığı ve güvenirliğin düşmesi ile sonuçlanır. Kompozisyon tipi sınavlarla ölçülen becerilerin ne derece doğrulukla puanlanabildiğinin belirlenmesi varyans kaynaklarından gelen ölçme hatalarının ortaya konulmasına bağlıdır. Aynı zamanda ölçme sonuçlarına karışan bu tür ölçme hatalarının azaltılması için de bu hata kaynaklarının doğru şekilde bilinmesi ve ölçme durumunun ona göre desenlenmesi gerekir.
Araştırmanın Amacı: Bu Çalışmada çok değişkenli G Kuramı kapsamında bireylerin Türkçe anadilde yazma becerilerin ölçüldüğü kompozisyon puanlarının genellenebilirliği ve güvenirliği incelenmiştir. Bu bağlamda kompozisyon puanlarının genellenebilirliği ve güvenirliği üzerine yukarıda belirtildiği gibi daha etkili olduğu bilinen puanlama konusunda eğitilmiş puanlayıcıların etkisi üzerine odaklanılmıştır. Örtük özellik olan yazma becerisinin tümü ve alt boyutları olarak başlık bulma, paragraf oluşturma, anlatım-yazma boyutlarında puanlamada puanlayıcı sayısına göre genellenebilirlik ve güvenirlik katsayılarının nasıl değiştiği ve optimal bir güvenirlik için en uygun puanlayıcı sayısının ne olabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böylece kompozisyon yazma becerilerinin değerlendirilmesi konusunda bilgimizi genişletmek ve kompozisyonların yeterince güvenilir puanlanması için referans oluşturmak amaçlanmıştır.
Araştırmanın Yöntemi: Çalışmada kullanılan okul örneklemi; Türkiye’de İzmir il merkezinden önce üç ilçe, sonra bu üç ilçenin her birinden birer okul yansız küme örneklem olarak seçilmiştir. Örnekleme seçilen okulların 8. sınıf öğrencilerinin tamamı öğrenci örneklemini oluşturmuştur. Öğrenci örneklemi 443 öğrenciden oluşmaktadır. Puanlayıcı örneklemi ise konusunda uzman olan Türkçe dersi öğretmenleri arasından seçilen dört öğretmenden oluşturulmuştur. Öğrencilerin kompozisyonlarını puanlamak için Yazma Becerileri Ölçeği (YBÖ) kullanılmıştır. Dereceleme ölçeği olan bu ölçekte 20 madde bulunmaktadır. Her bir madde dörtlü dereceleme ölçeği şeklinde puanlanmaktadır. Dört puanlayıcının kompozisyonların tümünü birbirlerinden bağımsız puanlamaları sağlanmıştır. Araştırmada G Kuramının çok değişkenli

468 Görüldü
2019 Sayı 80

Indexed By

 
#
Tamam