Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
Cigdem AKIN ARIKAN
Kernel Eşitleme Yöntemlerinin Denk Olmayan Gruplarda Ortak Madde Test Deseninde Karşılaştırılması
10.14689/ejer.2019.82.2

Problem Durumu: Eşitleme benzer içerik ve güçlük düzeyinde geliştirilen test formları arasındaki farklılıkları düzenleyerek, bu formlardan elde edilen puanların birbiri yerine kullanılmasını sağlayan istatistiksel bir süreç olarak tanımlanabilir (Kolen, 1988). Test eşitleme yöntemleri yaklaşık 100 yıldır psikometristlerin dikkatini çekmekte ve yeni yöntemler geliştirilmektedir. Eşitleme yöntemleri eşit yüzdelikli eşitlemeye dayalı yöntemler, doğrusal eşitleme yöntemleri, MTK gözlenen ve gerçek puan eşitleme, van der Linden yerel eşitleme, Levine doğrusal olmayan metot ve yeni bir yaklaşım olan Kernel eşitlemeyi kapsar (von Davier, 2013). Tek grup, eşdeğer  grup ve denk olamayan gruplarda ortak madde test deseninde kullanılır (von Davier et al., 2004). Denk olmayan gruplarda ortak madde deseni (Non-Equivalent groups Anchor Test-NEAT), test güvenliği nedeniyle test formunun birden daha fazla uygulandığı durumlarda kullanılır. NEAT deseninde, her iki formda ortak maddeler yer alır ve test formları arasındaki eşitleme ilişkisi de ortak maddeler üzerinden kurulur (Kolen ve Brennan, 2014). Kernel eşitleme doğrusal ve eşit yüzdelikli eşitleme yöntemlerini içerir. NEAT deseninde zincirleme eştileme (doğrusal ve eşit yüzdelikli), son tabakalama (eşit yüzdelikli ve doğrusal), Levine gözlenen puan doğrusal eşitleme yöntemleri bulunmaktadır. Yeni bir yaklaşım olan Kernel eşitleme yöntemlerinin geleneksel eşitle yöntemleri ve Madde Tepki Kuramı eştilem yöntemleri ile karşılaştırıldığı çalışmalar bulunmakdadır. Bu çalışmanın amacı ise, Türkiye’nin de yer aldığı TIMMS fen datasındaki Kernel eşitleme yöntemlerine göre eşitlenmesidir.

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, TIMMS fen datasındaki 1. Ve 14. Kitapçıklarının Kernel eşitleme yöntemlerinden zincirleme ve son tabakalama eşitleme yöntemlerine göre eşitlenerek, en iyi eşitleme yönteminin belirlenmesidir. 

Araştırmanın Yöntemi:TIMSS 2015 araştırmasının yapıldığı dönemde Türkiye’de toplam 1.108.572   4. sınıf öğrencisi, 1.187.893 de 8. sınıf öğrencisi bulunmaktadır. 6456, 4. sınıf öğrencisi ve 6079, 8. Sınıf öğrencisi TIMMS uygulamasına katılmıştır.  Araştırmanın örneklemini ise Türkiye’deki TIMMS uygulamasına katılan 8 sınıf öğrenciler arasından, bu uygulama esnasında 1. ve 14. kitapçıkları alan 865 öğrenci oluşturmaktadır. Veri analizi için TIMMS 2015 uygulanmasına katılan Türkiye’deki 8. sınıf öğrencilerin fen okuryazarlığı maddelerine verdiği cevap örüntülerinden oluşan veri setinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada TIMMS uygulamasında yer alan 14 kitapçıktan 1 ve 14 nolu kitapçıklarda yer alan maddeler kullanılmıştır. 4 nolu kitapçıkta 39, 14 nolu kitapçıkta 38 madde yer almaktadır. Yanlış ve kayıp veriler 0 ve kısmi puanlanan ve doğru cevapların hepsi 1 olarak kodlanarak analiz edilecek veri hazırlanmıştır.  Verilerin analizinin birinci aşamasında, Kernel zincirleme ve Kernel son tabakalama eşit yüzdelikli ve doğrusal eşitleme yöntemlerine göre kitapçıklar eşitlenmiştir.  Daha sonra eşitleme yöntemleri DTM, PRE, SEE, SEED ve RMSD kriterlerine göre değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Bulguları:Kernel zincirleme eşit yüzdelikli, zincirleme doğrusal, son tabakalama doğrusal ve son tabakalama eşit yüzdelikli eşitleme yöntemlerine göre  kitapçıklar eştilendiğind eilk olarak PRE değerleri elde edilmiştir. KE zincirleem eşit yüzdelikli ve son tabakalama eşit yüzdelikli eşitleme yöntemlerine datanın daha iyi uyum sağladığı elde edilmiştir. Eşitleme yöntemleri karşılaştırıldığında, eşit yüzdelikli eşitleme yöntemlerinin ve doğrusal eşitleme yöntemlerinin birbiriyle benzer sonuçlar ürettiği ve aralarındaki farkın DTM’den küçük olduğu elde edilmiştir. Eşitleme yöntemlerine göre SEE değerleri karşılaştırıldığında, orta puan ölçeğinde bu değerlerin birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Uç puanlarda ise Kernel eşit yüzdelikli eşitleme yöntemleri düşük, doğrusal eşitleme yöntemleri ise yüksek standart hatalara sahip olduğu elde edilmiştir. Eşitleme yöntemlerine göre SEED değerleri karşılaştırıldığında, eşitleme yöntemleri arasındaki farkın DTM’den küçük olduğu ve ±2 SEED çizgisi arasında kaldığı bulunmuştur. Eşitleme yöntemlerine karışan random hatayı değerlendirebilmek için RMSD katsayısı hesaplanmıştır. En az random hata içeren eşitleme yöntem son tabakalama eşitleme yönteminde iken en fazla random hata içeren yöntemin zincirleme doğrusal eşitleme yönteminde olduğu elde edilmiştir.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Kernel eşitleme yöntemleri ortalama SEE açısından karşılaştırıldığında, doğrusal eşitleme yöntemlerinin eşit yüzdelikli yöntemlere göre daha yüksek ortalama SEE sahip olduğu bulunmuştur. Bu bulgu Choi (2009) ve Liou ve diğerlerinin (1997) bulgularıyla tutarlı olmadığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuç diğer çalışmalarda simülasyon data veya geniş örneklem büyüklüğünün kullanılmasından kaynaklı olabilir. Ayrıca KE doğrusal eşitleme yöntemlerinde uç puanlarda orta puanlara göre daha yüksek standart hata verdiği bulunmuştur. Bu bulgu literatürdeki çalışmaları desteklemektedir. RMSD katsayıları karşılaştırıldığında en az random hata içeren yöntem son tabakalama eşitleme yöntemi iken en fazla random hata içeren yöntemin zincirleme doğrusal eşitleme olduğu görülmüştür.  Elde edilen bu sonuçlardan hareketle, gelecek çalışmalarda farklı kriterler kullanılarak farklı eşitleme yöntemleri kullanılabilir ve bu çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırılabilir.

Anahtar Sözcükler:eşitleme, eşit yüzdelikli, doğrusal, SEED, SEE

 

558 Görüldü
2019 Sayı 82

Indexed By

 
#
Tamam