Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
Filiz YALCIN TILFARLIOGLU , Vasif KARAGUCUK
Yenilikçi Yalın Eğitim Yönteminin İngiliz Dili Başarısının Yükseltilmesi İçin Uygulanması
10.14689/ejer.2019.83.10

Problem Durumu: Söz konusu bilimsel çalışma yenilikçi Yalın Eğitim Yönteminin Türkiye’deki ortaokul İngilizce derslerinde uygulanmasının ilk deneysel örneğidir. Yabancı dil öğrenmek ve öğretmek, öğretmenlerin, araştırmacıların, eğitim otoritelerinin, ebeveynlerin ve öğrencilerin endişe kaynağı haline gelmiştir. Eğitim sürecindeki tüm paydaşlar, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak istemektedir. Söz konusu çabaların sonucu olarak İngiliz Dili ve Eğitimi alanında birçok öğretim yöntemi ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, ilgili yöntem ve teknikler İngilizce öğretilmesi ve öğrenilmesi konusunda sayısız değişikliğe neden olmuştur; ancak hemen hemen hepsi eğitim sürecine katılan paydaşların ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. Günümüzde, özellikle de Türkiye'de İngiliz Dili ve Eğitimi bağlamında büyük ölçekli standartlaştırılmış testler (örneğin; TOEFL, IELTS, PET, KET, FCE, CAE, CPE, PTE, SAT, LYS, TEOG vb.) önemli bir rol oynamaktadır. Sınavlar, tüm öğretim süreçlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır; çünkü sınavlar eğitim kurumlarındaki dil öğretiminin ne kadar başarılı olduğu hakkında bilgi sağlar.

Araştırmanın Amacı: İlköğretim sürecinin ikinci kademesi olan ortaokul bağlamlarında, öğrenciler sekizinci sınıf seviyesine geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavına tabii tutarak onları ortaöğretim kurumlarına (liselere) yerleştirir. TEOG İngilizce sınavlarında, sorularla sadece anlama seviyesini değil, aynı zamanda daha doğru okuma, mantıklı çıkarımlar yapma ve öğrencilerin kelime bilgileri de ölçülmektedir. Bunun yanı sıra, her sorunun yapısı, anlaşılabilir bir bağlamda ve genellikle de sorunun kalitesini artıran bir soru-cevap formundadır. Ancak, TEOG İngilizce sınavlarından alınan sonuçlar istenilen düzeyde değildir (2016-2017 eğitim öğretim yılı ortalaması 57.315). İngiliz Dili ve Eğitimi alanında yöntembilimsel bir yenilik olan Yalın Eğitim Yöntemi (YEY), bu soruna bir çözüm önermektedir. Yalın Eğitim Yöntemi’nde ölçme ve değerlendirme süreci haftalık küçük sınavlar (quizler), aylık testlerle tamamlanır. Haftalık küçük sınavların aracılığıyla, dil öğrenimi ve öğretimi sürecindeki hatalar ve yanlışlar yerinde tespit edilebilir ve hemen gerekli önlemler alınabilir, böylelikle öğrencilerin gelecekte öğrenme problemleriyle karşılaşma olasılığı önlenebilir. Yalın Eğitim Yöntemi’nde temel amaç tüm öğrenme-öğretme süreçlerinde üretkenliği ve verimliliği, israfları ortadan kaldırarak artırmaktır. Bu çalışmada Yalın Eğitim Yöntemi’nin sekizinci sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki kelime bilgisi, dilbilgisi ve okuma edinimi üzerine etkisi araştırılmıştır.

Araştırmanın Yöntemi: İngilizce derslerinde, Yalın Eğitim Yöntemi’nin etkisini sorgulamak için deneysel bir çalışma yapılmıştır. Rastlantısal grup örneklemesi ile 40 öğrenci içeren bir deney gurubu ve 40 öğrenci içeren bir kontrol gurubu bir devlet ortaokulunda oluşturulmuştur. Deney grubu Yalın Eğitim Yöntemi’ne göre uyarlanan yabancı dil eğitimini almış ve kontrol grubu standart yabancı dil eğitimini almıştır. Analizler ortaokul bağlamında toplam 80 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Deney süreci 19 hafta devam etmiş ve ilgili deney sürecinden önce hem deney hem de kontrol grupları ön teste tabi tutulmuştur, deney sürecinden sonra iki grup Yalın Eğitim Yöntemi’nin yabancı dil başarısına etkisini araştırmak için bir son teste tabi tutulmuştur. Toplanan verilerin istatistiksel analizleri betimsel istatistikler ve varyans analizleri de tek yönlü ANOVA ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın Bulguları: Deney ve kontrol grupları arasında ön test ve son testteki puanlar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (kontrol grubunun ön test ortalaması=8.9, SS=3.801 / son test ortalaması=8.775, SS=4.293, deney grubunun ön test ortalaması=8.45, SS=4.437 / son test ortalaması=13.375, SS=3.998). Son testte deney grubunun ölçe değerlendirme süreci sonunda ortalama başarısının 4.925 yaklaşık olarak %60 oranında artırmış olduğu; kontrol grubunun ise ortalama başarısının .125 yaklaşık olarak %2 oranında düştüğü saptanmıştır. Ön test ve son testin varyans analizi, bağımlı değişken üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik göstermiştir (F=27.197, p<.05).

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Yalın’ın temelinde eğitim süreçlerindeki israfların tanımlanması ve ilgili israfların süreçlerden kaldırılması hedeflenir ve herhangi bir eğitim kurumunun işlemlerinde de önemli miktarda israf ile karşılaşılabilir. Organizasyonel bir değişim planı olan Yalın çerçevesinde; israflardan arındırılma amaçlanır, eğitim öğretim ortamları temizlenir (5S), müfredat dengelenir ve geliştirilir (yük dengeleme) ve eğitim-öğretim ortamlarına getirilen yenilikler (PUKÖ döngüsü ve kaizen etkinlikleri) mükemmelleştirilerek sürdürülür ve ayrıca maliyetler en aza indirgenir. Yalın Eğitim Yönteminin ortaokul İngilizce derslerinde daha etkili bir yabancı dil öğrenimi sağladığı ve eğitim-öğretim süreçlerini uygulanan kurumda daha başarılı bir hale getirebileceği görülmüştür. İlgili çalışmada, Yalın uygulamalarının İngilizce öğretiminde mümkün olduğu ve Yalın Eğitim Yönteminin genel olarak olumlu bir etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Yalın,  sadece neyin nasıl yapılması gerektiğini emreden bir yöntem değildir; bunun yerine eğitim-öğretim süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir öğrenme yolculuğudur. Yalın’ın dil öğretimine getirebileceği potansiyel yenilikler sayesinde, süreçlerdeki problemler kolaylıkla çözülebilir. Yalın Eğitim Yönteminin kelime bilgisi, dil bilgisi ve okuduğunu anlama öğrenimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Deney gruplarının son-test sonuçlarının kontrol gruplarının sonuçlarıyla karşılaştırılmasıyla Yalın Eğitim Yönteminin İngilizce derslerinde uygulanmasının deney grubları lehine istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşmenin gerçekleştiği görülmüştür. Başka bir değişle, Yalın, yabancı dil öğretiminde sınırsız fırsatlar sunabilir. Doğasındaki bu özellikler sayesinde Yalın Eğitim Yöntemi Türk eğitim bağlamları için elverişlidir, çünkü ülkemizdeki yabancı dil öğretiminde, öğretmenler genellikle ders kitaplarına bağlı kalmak zorundadır ve dolayısıyla dil öğretiminin ihtiyaç duyduğu yenilikleri hayata geçirmekte güçlük çekmektedir. Yalın Eğitim Yöntemi öğretmenlerimize tanıtılarak yabancı dil öğretimindeki sınırlılıklar kolaylıkla kaldırılabilir ve eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu yenilikler ve sürekli gelişim faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Özetle, söz konusu sonuçlar ortaokul düzeyinde Yalın Eğitim Yöntemi’nin uygulanmasının oldukça mümkün olduğunu göstermiştir. Yalın Eğitim Yöntemi’nin ülke çapındaki genel İngilizce sınavlarında yabancı dil başarısını artırdığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yalın, Yalın eğitim yöntemi, İngiliz dili eğitimi, Yabancı dil başarısı.

 

272 Görüldü
2019 Sayı 83

Indexed By

 
#
Tamam