Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
Ali Osman ENGIN, Murat KORUCUK
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
10.14689/ejer.2020.89.1

Problem Durumu: İçinde bulunulan bilgi çağında önemli olan bilgileri olduğu gibi almak değil; bilgiye ulaşma/değiştirme/kullanma yollarının öğrenilmesidir. Amerikan eğitimci John Dewey’in de dediği gibi “Düşünmeyi öğrenme, öğrenmeyi öğretmektir”. Bu sebeple öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerine öncelik verilmelidir. Alanyazında öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme stratejileriyle ilgilenmesi ve bu konuda farkındalık yaratması gerektiğine sıklıkla vurgu yapılmaktadır. Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenebilmesi için ise öncelikle hangi öğrenme stratejisine sahip olduklarını bilmeleri gereklidir. Bu araştırma ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlgili araştırmalar da değerlendirildiğinde; bu araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejileri ile cinsiyetleri, bölümleri, öğrenim türleri, anne-baba eğitim durumları ile lise başarı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle meslek yüksekokulunda görevli akademisyenlerin öğrencilerini daha iyi tanımalarına katkı sağlanabilir ki bu durum ise, meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme süreçlerinde olumlu değişikliklere sebep olabilmesi açısından önem taşımaktadır.

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğusunda bulunan bir devlet üniversitesi olan Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören öğrencilerin öğrenme stratejilerinin cinsiyet, bölüm, öğrenim türü, anne–baba eğitim durumu ve lise başarı puanları değişkenleri açısından farklılaşma durumlarının belirlenmesidir.

Araştırmanın Yöntemi:Bu çalışmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejilerinin neler olduğu ve bu stratejilerin çeşitli değişkenler açısından veri toplanarak incelenmesi amaçlandığı için nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmanın evreni 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden (561 öğrenci) oluşmaktadır. Bilimsel yöntemler kullanılarak hesaplanan ve ulaşılması gereken örneklem büyüklüğü en az 228 kişi olmalıdır. Bu çalışmada ise 341 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda “Kişisel Bilgi Formu” yer alırken, ikinci kısımda ise “Öğrenme Stratejileri Belirleme Ölçeği (ÖSBÖ)” bulunmaktadır. Kişisel Bilgi Formu ile öğrencilere ait cinsiyet, bölüm, öğrenim türü, anne – baba eğitim durumu ve lise başarı durumu değişkenlerine ait veriler toplanmaktadır. Güven (2004) tarafından geliştirilen ÖSBÖ beşli likert tipi bir değerlendirmeye sahiptir. Ölçme aracı ile ilgili gerek daha önceki çalışmalarda yapılmış olan gerek bu araştırmada yapılan geçerlik – güvenirlik test sonuçlarına göre; ölçme aracının geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılabilir. Veri analizi yapılırken istatistik paket programlardan faydalanılmıştır. Veri analizinde anlamlılık seviyesi “p=.05” olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri normal dağılım gösterirken varyansları da homojendir. Bu sebeple analiz sürecinde parametrik teknikler kullanılmıştır.

Araştırmanın Bulguları:Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrencilerin en az sahip oldukları öğrenme stratejisi orta düzey olarak tespit edilen örgütleme stratejisidir. Öğrencilerin en fazla sahip oldukları öğrenme stratejisi ise yüksek düzey olarak belirlenen yineleme stratejisidir. Anlamlandırma, anlamayı izleme ve duyuşsal stratejiler ise yüksek değer olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada öğrencilerin cinsiyetleri ile öğrenme stratejileri arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. Öğrencilerin sahip oldukları yineleme stratejileri, anlamayı izleme ve duyuşsal stratejiler cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmanın üç öğrenme stratejisinde de kız öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğretim türleri ile öğrenme stratejileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu da tespit edilmiştir. Öğrencilerin sahip oldukları yineleme stratejileri ve anlamlandırma stratejileri öğretim türlerine göre farklılaşmaktadır. Bu farklılığın hem yineleme stratejisinde hem de anlamlandırma stratejisinde ikinci öğretim öğrencileri lehine olduğu görülmektedir. Bu araştırmada öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümleri ile öğrenme stratejileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu da tespit edilmiştir. Öğrencilerin bölümleri ile sahip oldukları anlamlandırma stratejileri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Bu farklılığın tüm bölümler içerisinde sadece Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri lehine olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sahip oldukları anlamayı izleme stratejileri ve duyuşsal stratejiler de bölümlere göre farklılaşmaktadır. Bu farklılıkların tüm bölümler içerisinde sadece Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerinin aleyhine olduğu belirlenmiştir.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme stratejileri ile cinsiyetleri, öğretim türleri ile bölümleri arasında anlamlı düzeyde farklılıklar bulunmaktadır. Ancak Meslek yüksekokulu öğrencilerinin anne – baba eğitim durumları, lise başarı puanları ve öğrenme stratejileri arasında ise yapılan istatistik testler sonucunda anlamlı düzeyde bir farklılığa rastlanamamıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yineleme stratejisini diğer öğrenme stratejilerine göre daha fazla kullandığı sonucuna varılabilir. Diğer taraftan öğrencilerin en az kullandığı (orta düzey) öğrenme stratejisi ise örgütleme stratejisidir. Öğrenciler diğer stratejiler olan anlamlandırma, anlamayı izleme ve duyuşsal stratejileri ise (yüksek düzey) olarak kullanmaktadırlar. Bu araştırma sonuçları doğrultusunda birtakım öneriler geliştirilmiştir. Bu önerilerin başında öğrencilerin farklı öğrenme stratejilerine sahip oldukları göz önüne alınarak ders içeriği, öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerinin öğrencilerin bireysel özelliklerinin göz önüne alınarak belirlenmesi gelmektedir. Öğrencilerin en çok kullandıkları öğrenme stratejisi olan yineleme stratejisine uygun öğretme – öğrenme süreçlerinin planlanması önerilebilir. Öğrencilerin en az kullandıkları öğrenme stratejisi olan örgütleme stratejilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi önerilebilir. Kız öğrencilerin yineleme, anlamayı izleme ve duyuşsal stratejileri erkek öğrencilere oranla daha yüksek seviyede kullandığı göz önüne alındığında; kız öğrencilerin bu öğrenme stratejilerini kullanmalarının desteklenmesi ve erkek öğrencilerin ise bu öğrenme stratejilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi önerilebilir. İkinci öğretim öğrencilerinin yineleme stratejileri ile anlamlandırma stratejilerini birinci öğretim öğrencilerine göre daha yüksek seviyede kullandığı değerlendirildiğinde; ikinci öğretim öğrencilerinin bu öğrenme stratejilerini kullanmalarının desteklenmesi ve birinci öğretim öğrencilerinin ise bu öğrenme stratejilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi önerilebilir. Yerel Yönetimler, Özel Güvenlik ve Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Lojistik Bölümü öğrencilerinin anlamlandırma stratejisini kullanmasının teşvik edilmesi-özendirilmesi önerilebilir. Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerinin anlamayı izleme ve duyuşsal stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla etkinlikler planlanması önerilebilir. Bu çalışmaya benzer çalışmaların farklı eğitim kademelerine de uygulanması önerilebilir. Bu çalışma Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış Meslek Yüksekokulu ile sınırlıdır. Farklı evren ve örneklemler ile çalışmalar yapılması önerilebilir. Durumun daha detaylı incelenebilmesi için nitel veya karma çalışmaların da yapılması önerilebilir.

Anahtar Kavramlar:Öğrenme stratejileri, meslek yükokulu öğrencileri, öğrenmeyi öğrenmek.

 

222 Görüldü
2020 Sayı 89

Indexed By

 
#
Tamam