Eurasian Journal of Educational Research

Print ISSN: 1302-597X & e-ISSN: 2528-8911
Nihat Gürel KAHVECİ - Özlem ATALAY
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Entegre Müfredat Modelinin (EMM) Kullanımı: Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Düşünceleri
10.14689/ejer.2015.59.6

Problem Durumu: Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarıyla ilgili alan yazında eğitim programlarına ve öğretime yönelik birçok araştırma bulunmaktadır. Farklı birçok disiplin ve derslerde öğrenciler için hazırlanan eğitim programları üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamaktan oldukça uzaktır. Bu çalışmada, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için önemli olduğu düşünülen birçok eğitim programı modeli içerisinden Entegre Müfredat Modeli (EMM) ne dayalı sosyal bilgiler dersi İyi ki var ünitesi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Programı kazanımları korunarak farklılaştırılmış ve yeniden düzenlenmiştir. Entegre Müfredat Modelinin üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için ünite planının geliştirilmesinde temel alınmasının en önemli nedeni yapısındaki disiplinler arası ilişkiler ağına önem vermesi ve yine yapısal olarak üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin özelliklerine uygun olarak Epistemolojik kavram, ileri içerik, süreç-ürün boyutlarının birbirleriyle ilintili bir biçimde kullanılması bulunmaktadır. Alan yazın incelendiğinde Entegre Müfredat Modeline yönelik araştırmaların gerekliliğine vurgu yapıldığı görülmektedir. Alan yazın incelendiğinde Entegre Müfredat Modeli ile ilgili deneysel araştırmaların varlığı söz konusu olmakla birlikte, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için sosyal bilgiler öğretiminde bu konudaki araştırmalara ihtiyaç olduğu ifade edilmelidir. Bundan dolayı, Entegre Müfredat Modelinin uygulamasına yönelik öğrencilerin bu konudaki görüşlerini inceleyen bu araştırmanın bu konudaki araştırma çabaları açısından önemli bir adım olacağı düşünülmektedir. Bazı üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik özel yeteneklerinin olabileceği alan yazında belirtilmiştir. Özellikle dünyada karşılaştığımız birçok tarihsel ve güncel sorun sosyal bilgiler dersi konu kapsamında incelenebilir. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bu karmaşık olguların ve problemlerin çözümlenmesinde gelecekte önemli roller üstlenebilecek potansiyelleri göz önünde bulundurularak eğitim programlarının düzenlenmesi, bu öğrencilerin eğitim süreçlerinde düşünülmesi gereken önemli bir husustur. Alan yazında Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimi ve sosyal bilgiler öğretimi ile ilgili eğitimsel önlemlerin birbirine benzer olduğu ve bu alanların doğal bir bağlantısı bulunduğu ifade edilebilir. Özellikle, üst düzey düşünme becerileri kapsamında ifade edilen eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme, birinci elden kaynakları inceleme, gerçek yaşam problemlerine çözüm bulma gibi konular her iki alanın birbiriyle bağlantısını göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı Entegre Müfredat Modelinin uygulanması ile ilgili öğrenci görüşlerini incelemektir. 8 hafta üzerinden Entegre Müfredat Modeli esas alınarak yapılandırılmış ve planlanmış olan İyi ki var ünitesi ifade edilen modelin temel özellikleri ve üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin genel ve bireysel özellikleri de göz önünde bulundurularak, bu modelin öngördüğü üst düzey düşünme becerileri ve problem temelli öğrenme gibi beceriler, öğretim yöntem teknikleri işe koşularak hem ünite planında hem de öğretimde önemli farklılaştırmalar yapılmış ve bunun sonucunda öğrencilerden bu ders ve öğretim ile ilgili düşüncelerini ifade etmeleri istenmiştir. İstanbul ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı bir birim olan Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından çoklu değerlendirmelerle tanılanıp resmi devlet okuluna 1. Sınıftan itibaren kayıt yaptırmış ve eğitim görmekte olan, 4. Sınıf (10 yaş)12 üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır.

Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışma sosyal bilgiler dersinde Entegre Müfredat Modeli ne dayalı olarak geliştirilen iyi var ünitesi kapsamında öğrencilerin görüş, düşünce ve duygularını açıklamaya yönelik bir nitel çalışmadır. Öğrenci görüşlerini içeren veriler üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimi ile sosyal bilgiler alan uzmanları ve öğretmenlerinin görüşlerine başvurularak 4 açık uçlu sorudan oluşan bir yazılı veri toplama aracı araştırmacılar tarafından geliştirilmiş. Toplanan veriler içerik analizi tekniğine uygun bir şekilde analiz edilmiş ve sunulmuştur.

Araştırmanın Bulguları: Araştırmanın bulguları Entegre Müfredat Modeline göre oluşturulmuş sosyal bilgiler dersinin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bu derse yönelik düşüncelerini olumlu yönde değiştirdiğini göstermektedir.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Bu çalışmada üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin Entegre Müfredat Modelinin sosyal bilgiler dersinde uygulamasına yönelik düşünceleri ve deneyimleri incelenmiştir. Bu araştırma üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılandırılmış bir ders ünitesinin ve buna uygun öğretimsel müdahalelerin öğrencilerin ders hakkında düşünce ve yaklaşımlarını olumlu yönde değiştirdiğine ilişkin sonuçlara varılabilir. Sosyal bilgiler öğretiminin önemi ve amacı göz önünde bulundurulduğunda, bu ders ile üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci özellikleri arasında doğal bir ilişki olduğu ifade edilebilir. Üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin toplumların ilerlemesinde, sosyal problemlerin çözümünde, demokratik yaşam kültürünün geliştirilmesinde ve sosyal bilgilerin içerisindeki sosyal bilimlerde önemli gelişmeleri ortaya koyabilecek potansiyelleri bulunmaktadır. Sosyal bilgiler dersi ve öğretiminin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçları üzerinde araştırma yapılarak gelişime sürekli açık olan eğitim program modellerinin araştırılması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinin önemi oldukça açıktır. Bu çalışma, sosyal bilgiler dersinde üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bu düşünce ve deneyimlerini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Bu araştırma üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler derslerinde kendi eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik müdahalelerin önemine vurgu yapması açısından da önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Entegre Müfredat Modeli, Üstün Zekâlı ve Yeteneklilerin Eğitimi

962 Görüldü
2015 Sayı 59

Indexed By

 
#
Tamam